ZalaZONE
Ipari Park Zrt.

RÓLUNK

ALAPÍTÁS

A ZalaZONE Ipari Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2020. július 28-án került megalapításra, mint az általa megvalósítandó projekthez szükséges épületet és tesztkörnyezetet létrehozó gazdasági társaság.

ÁLLAMI TULAJDONBAN

A Társaság, mint a Magyar Állam tulajdonában álló egyszemélyes Zártkörűen Működő Részvénytársaság került megalapításra. A 30/2022(2022.04.20.) számú tulajdonosi határozat alapján a Társaság tulajdonosa 2022. február 15-től a N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. lett.

TEVÉKENYSÉGÜNK

A ZalaZONE Ipari Park Zrt. fő tevékenysége saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, melynek részeként 2020. december 17-én megkezdte a zalaegerszegi hadiipari jármű gyártó, tesztelő és fejlesztő bázis létrehozását.

Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

#AdatMegjegyzés
1A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségeiA Társaság cégneve: ZalaZONE Ipari Park Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A Társaság rövidített cégneve: ZalaZONE Ipari Park Zrt
A Társaság idegen nyelvű cégneve: ZalaZONE Industrial Park Service Private Limited Company, ZalaZONE Industrial Park Plc.
A Társaság székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Dr. Michelberger Pál út 2.
Létesítő okirat kelte: 2020. július 28.
Központi e-mail címe: office@zalazonepark.hu
2A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladataiSzervezeti ábra
SZMSZ
3A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)Vezetők elérhetősége
4A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rendJelenleg nincs ilyen
5Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetőségeNem értelmezhető a társaságnál
6A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adataiJelenleg nincs ilyen
7A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértékeJelenleg nincs ilyen
8A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjaiNem releváns a társaságnál
9A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélyeNem releváns a társaságnál
10A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neveNem releváns a társaságnál
11A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adataiN7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt Budapest, Pozsonyi út 56.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

#AdatMegjegyzés
1A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegeSZMSZ
Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat
2Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelvenNem releváns
3A helyi önkormányzat önként vállalt feladataiNem releváns
4Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekrőlNem releváns
5A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezményekJelenleg nincs ilyen
6A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségeiJelenleg nincs ilyen
7A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértékeJelenleg nincs ilyen
8A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozzaA társaság nem testületi szerv
9A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjátólNem releváns
10A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekJelenleg nincs ilyen
11A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásukJelenleg nincs ilyen
12A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításaiJelenleg nincs ilyen
13A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neveSzabályzat
14A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásukJelenleg nincs ilyen
15A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adataiNAIH éves jelentés
16Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő félJelenleg nincs ilyen
17A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételekJelenleg nincs ilyen
18A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi listaJelenleg nincs ilyen
19A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésévelNem releváns
20A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változataNem releváns
21A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesenNem releváns
22A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatásNem releváns
23A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelöléseNem releváns
24A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövegeNem releváns
25A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részéreNem releváns

III. Gazdálkodási adatok

#AdatMegjegyzés
1A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója2020 évi beszámoló
2021 évi beszámoló
2022 évi beszámoló
2023 évi beszámoló
2A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítveFoglalkoztatottak
3A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemondJelenleg nincs ilyen
4Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítaniSzerződések
5A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)Nem releváns
6A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek- képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetésekNem releváns
7Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződésekNem releváns
8Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)Jelenleg nincs ilyen

IV. Egyéb Közzétételek

2009. évi CXXII törvény szerinti közzététel (2024):Dokumentum megtekintése

V. Aktuális projektek

Projekt címe:Zalaegerszeg csapadékvíz gazdálkodásának, valamint az Ipari Park bővítés ivó- és szennyvíz hálózat fejlesztésének vizsgálata
Projekt azonosítószáma:TOP-1.5.1-20-2021-00034
Kedvezményezett:ZalaZONE Ipari Park Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A támogatás összege:23 718 000,-Ft
A támogatás mértéke:100%

A 2021-27 tervezési időszakban a projekt keretén belül az alábbi tanulmányok készülnek el:

1. „Zalaegerszeg Megyei Jogú Város integrált csapadékvízgazdálkodás fejlesztése – ITVT készítése”

A tanulmány készítésének célja a 2016-ban elkészült „Zalaegerszeg klímaváltozás hatásait mérséklő csapadékvíz gazdálkodási stratégiájának megalapozása” keretein belül Zalaegerszeg integrált csapadékvíz gazdálkodásának komplex fejlesztésének megvalósíthatóságának vizsgálata. Rendkívüli csapadék események esetén Zalaegerszeg domborzati viszonyai miatt a belvárosi zárt csapadékvíz elvezető hálózat túlterhelése következik be, ezáltal elöntések keletkeznek. A problémát súlyosbítja, hogy abban az esetben, ha a befogadó Zala folyón ezzel egyidejűleg árhullám vonul le, a belváros elöntése tartóssá válhat. A tanulmány aktualizálásával és felhasználásával ki kell dolgozni a belvárosi csapadékvíz rendszer tehermentesítésére vonatkozó fejlesztési javaslatokat, beruházási költségbecsléssel együtt.

2. „Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Északi ipari park bővítésének ivóvíz és szennyvíz ellátásának lehetőségei”

Zalaegerszeg jelenlegi Ipari Parkjaiban a betelepülésre alkalmas területek gyakorlatilag elfogytak, ezért a gazdaság további fejlesztése érdekében szükség van újabb területek ipari ingatlanná történő fejlesztésére. Erre a Zalaegerszeg 2030 gazdaságfejlesztési stratégiában meghatározott, a reptér és a Zalazone közötti fejlesztési terület válhat alkalmassá. Az előre jelzett ipari park fejlesztés ivóvíz igénye jelentősen befolyásolja a térség ellátó rendszerének hidraulikai viszonyait, az ellátó hálózat fejlesztése is szükséges. A várható szennyvíz mennyiség elvezetéséhez a szennyvíz elvezető rendszer fejlesztése, továbbá a szennyvíztisztító telep bővítése is elengedhetetlen.

2.a. Az ipari terület optimális vízellátó hálózat fejlesztési koncepció elkészítése, hálózat hidraulikai ellenőrzéssel

A jelenleg az Északi ipari parkban folyó nagy volumenű fejlesztések és elképzelések, továbbá az ipari park tervezett bővítése (Hatháza) az előre prognosztizált vízmennyiségek kiszolgálásához átgondolt vízelosztási létesítményeket (hálózat, nyomásfokozás, tárolók) igényelnek. Ez nem csak az igények kielégíthetősége miatt fontos, hanem az optimális energiafelhasználás miatt is. A mennyiségi és minőségi igények stabil kielégítése érdekében hidraulikai modellel alátámasztott, megfelelően méretezett hálózat és nyomásövezet kialakítás szükséges.

2.b. A szennyvíz elvezető hálózat fejlesztése a teljes regionális rendszerek figyelembevételével – engedélyezési tervdokumentáció elkészítése

A jelenleg az Északi ipari parkban folyó nagy volumenű fejlesztések és elképzelések, továbbá az ipari park tervezett bővítése (Hatháza) az előre prognosztizált szennyvízmennyiségek energiahatékony elvezető rendszerét úgy kell meghatározni, hogy a szennyvíz tartózkodási ideje ne haladja meg a 6 órát a kénhidrogén képződés megakadályozása érdekében. A várható mennyiségi növekedéshez a rendszer szállító képességét és pufferelő képességét is javítani szükséges, ezt hidraulikai számításokkal is igazolni kell. A rendszer kialakítása során figyelembe kell venni az érintett térségen keresztül Zalaegerszegre érkező DNy-i és Északi regionális szennyvízrendszer mennyiségeit, a mennyiségek időbeli rapszodikus eloszlását is.

A projekt várható befejezése: 2022.09.30.

V. Egyéb információk

Kapcsolat

CÍM

8900 Zalaegerszeg, Dr. Michelberger Pál u. 2.

E-mail

office@zalazonepark.hu

Telefon

+36 30 115 0702